Fri rettshjelp i saker om seksuell trakassering

Ett intervju med daglig leder, skrevet av JURKs skrivegruppe.

JURK har arbeidet med å gi bistand i enkeltsaker, og med politikk som virker mot seksuell trakassering, i en årrekke. Det har alltid vært et vanskelig tema å nå fram med. Plutselig har vinden snudd, og det finnes ører, utover de som er plassert på hoder i kvinnebevegelsen, som er villige til å lytte til våre erfaringer og krav. JURK mener at ett av de viktigste tiltakene politikerne kan treffe for å sørge for at #metoo leder til varig endring, er å ta saker om seksuell trakassering inn i fri rettshjelp-ordningen, slik at personer som utsettes for seksuell trakassering kan få gratis advokatbistand. Dette er har vi til nå ikke hørt nevnt, verken i media eller i politikernes tiltakspakker for å motarbeide seksuell trakassering. Vi har derfor tatt en prat med vår daglige leder, Frøydis Patursson, for å utdype kravet.

Hva er bakgrunnen for at JURK foreslår dette nå?

#metoo begynte med et strukturelt fokus og bransjeopprop. Det synliggjorde behovet for å få på plass holdningsskapende tiltak og gode rutiner for håndtering på arbeidsplasser, i organisasjoner og i undervisningsinstitusjoner. Så kom de mer individorienterte sakene, som
av mange ble møtt med en skepsis mot å forlate det strukturelle perspektivet. Min mening er at de individorienterte sakene så til de grader har vært nødvendig for å avdekke et annet gjennomgripende problem: hvor umulig det er å nå fram med saker om seksuell trakassering – også der organisasjoner og arbeidsplasser tilsynelatende har hatt rutinene på plass. Enkeltsakene som har vært oppe i media den siste tiden, har vist hvor tilfeldig det er om varsler blir håndtert på en skikkelig måte.

Dessverre har vi i JURK i mange år sett en tendens til at saker om seksuell trakassering ikke blir håndtert, med det til følge at kvinner slutter i jobben eller forsvinner ut av organisasjonen. Det er akkurat de samme mekanismene som kommer til syne i sakene mediene nå dekker. Det viser at seksuell trakassering ikke bare er et problem fordi det utgjør en krenkelse, men også fordi det i mange tilfeller får konsekvenser for karriere, framtidsutsikter og økonomi. Det er av stor velferdsmessig betydning for den utsatte å få håndtert saken skikkelig.

Det mest effektive grepet for å nå fram med saken sin, eller å få faktisk gjennomslag for den retten man juridisk sett har, er ofte å bistås av en advokat. Det finnes allerede en ordning med fri rettshjelp i utvalgte juridiske typesaker av stor velferdsmessig betydning, og vi mener denne ordningen må utvides til å omfatte saker om seksuell trakassering. Det har egentlig vært et krav fra de kvinnerettslige miljøene i en årrekke, at det bør innvilges fri rettshjelp i diskrimineringssaker, men vi har aldri blitt hørt. Nå som omfanget av seksuell trakassering, og vanskene med å nå fram er avdekket, håper vi dette kravet kan få en ny giv – om ikke for alle diskrimineringssaker, så i det minste for de som dreier seg om seksuell trakassering.

Kan du si litt mer om fri rettshjelps-ordningen og hvordan gratis bistand i saker om seksuell trakassering bør innlemmes i denne?

Fri rettshjelps-ordningen fungerer sånn at om du har en sak som omfattes av ordningen, kan du oppsøke en advokat som hjelper deg, og så betaler det offentlige regninga. Ofte er det regler om hvor mange timer som innvilges i bestemte sakstyper. Det skilles mellom sakstyper som utløser gratis advokatbistand bare for de med lav inntekt og sakstyper som utløser gratis rettshjelp uten noen øvre inntektsgrense. Ordningen skiller også mellom hjelp til utenomrettslig og rettslig prosess.

Vi mener det bør innvilges fri rettshjelp i alle saker som omhandler seksuell trakassering, uavhengig av inntektsnivå. Hvis politikerne mener alvor med å bekjempe seksuell trakassering, er det viktig at saker i alle bransjer og alle instanser håndteres. Vi mener også at det bør gis fri rettshjelp uavhengig av hvilket stadium saken befinner seg på. Ideelt sett kan en advokat som kobles inn tidlig bistå klienten til å presse fram en løsning hvor ledelsen på arbeidsplassen, organisasjonen eller utdanningsinstitusjonen håndterer saken på en måte som ivaretar den utsattes behov, slik at hun kan fortsette som arbeidstaker, medlem eller elev/student. Om advokaten involveres noe senere, kan det være aktuelt å forhandle om og å inngå minnelige løsninger om erstatning og oppreisning. Men i saker hvor advokat kommer inn enda seinere i prosessen, eller hvor klienten ikke når fram på annet vis til tross for advokatbistand, bør advokaten kunne ta saken videre ved å gå til rettslige skritt.

Hvorfor kan ikke JURK bistå kvinnene som er utsatt for seksuell trakassering?

JURK tar i mot saker fra kvinner som har opplevd seksuell trakassering. Det har vi gjort i mange år, og det kommer vi til å fortsette å gjøre så lenge det er nødvendig. Vi gjør selvfølgelig vårt ytterste for å gi kvinnene som oppsøker oss god hjelp, men vi er et studentrettshjelpstiltak, og det legger visse begrensninger på hva vi kan få til. Jeg synes det er feil at seksuelt trakasserte avspises med studentrettshjelp.

Dessuten er vi lokalisert i Oslo, og selv om vi hjelper kvinner fra hele landet, vil fysisk avstand være av betydning for om vi for eksempel kan tilby å bistå klienten i møter.

Det bør være mulig å få bistand fra en ferdigutdannet advokat, med kompetanse og erfaring, og som har tilholdssted som muliggjør fysiske møter, i alle deler av landet. Derfor er kravet om fri rettshjelp i saker om seksuell trakassering et viktig krav. Av alle foreslåtte tiltak, er dette det mest virkningsfulle tiltaket jeg kan komme på for å sørge for at saker håndteres skikkelig, også den dagen #metoo ikke lenger når forsidene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *