Bodvandring på Karl Johan

Har du vanskeligheter med å bestemme seg for hva du skal stemme på? Er du fortsatt litt usikker på hva partiene mener om enkelt spørsmål?  Det er neppe noen hemmelighet at vi i JURK har en hjertesak som vi gjerne vil at politikerne skal snakke litt ekstra om – likestilling. To av våre saksbehandlere, Camilla og Maria, tok turen opp til Karl Johan for å høre hva politikerne mener om likestilling. Hvis du synes at dette er like viktig som vi gjør, er kanskje denne oppsummeringen nok til at du endelig klarer å bestemme deg. Har du ikke tid til å lese hele oppsummeringen? Ta en titt på oppsummeringen av oppsummeringen nederst. Godt valg!

Spørsmålene våre var enkle:

Hva er den viktigste likestillingssaken i Norge i dag? Og hvordan vil ditt parti jobbe med denne saken?

I den første boden møtte vi Augusta Opsahl fra SV.

Hva mener SV at er den viktigste likestillingssaken i Norge i dag?

Svar: Lik lønn for likt arbeid.

Hvordan vil SV jobbe med denne saken?     

Svar: SV vil jobbe for dette ved å endre på regelverket. I tillegg vil vi bruke kjønnskvotering for å skape en jevnere kjønnsbalanse på studier som typisk er dominert av ett kjønn. Vi vil også jobbe for å endre holdninger og oppfordre alle til å ta mer utradisjonelle valg.

 

Etter noen få skritt videre nedover Karl Johan hadde vi krysset den politiske skillelinjen og fant Fridtjov Clemet fra Høyre.

Hva mener Høyre at er den viktigste likestillingssaken i Norge i dag?

Svar: Fedrekvoten.

Hvordan vil Høyre jobbe med denne saken?

Svar: Vi vil at valget om foreldrepermisjon i stor grad skal være opp til foreldrene, men det har vist seg at mange fedre kun tar ut den obligatoriske delen av permisjonen. Det er delte meninger innad i partiet om dette temaet, men mange mener at fedrekvoten bør økes igjen.

 

I neste bod møtte vi Inger Bigom fra Senterpartiet.

Spørsmålene var de samme, og her kom den første tendensen til at flere partier har den samme saken som sin viktigste kampsak for likestilling. Også Senterpartiet mener at lik lønn for likt arbeid er den viktigste likestillingssaken i Norge i dag.

Så hvordan vil Senterpartiet jobbe med denne saken?

Svar: Vi ønsker å samarbeide med fagforeningene for å oppnå dette. I tillegg mener vi at kommunene bør få mer penger til finansieringen.

 

 

Neste parti i bodrekken var Rødt, representert ved Alexander Røinne. Også dette partiet tok opp en sak som varmer JURK-hjerter landet over.

Hva mener Rødt at er den viktigste likestillingssaken i Norge i dag?

Svar: Vold mot kvinner.

Hvordan vil dere jobbe med denne saken?

Svar: Vi har tro på at mange små tiltak til sammen vil være effektive. Vi vil blant annet jobbe med holdningskampanjer med fokus på voldtekt og på vold mot kvinner generelt.

I tillegg mener vi at mange mindre foreninger og organisasjoner som jobber for likestilling bør få støtte fra staten.

I sentrum av bodene fant vi sentrumspartiet Kristelig folkeparti (ordspill intendert). Spørsmålene til May Grindalen var de samme.

Hva mener KrF at er den viktigste likestillingssaken i Norge i dag?

Svar: Å gi kvinner følelsen av å være like mye verdt.

Hvordan vil dere jobbe med denne saken?

Svar: Vi mener at grunnlaget for likestillingen legges i barndommen. Videre er det viktig å ha fokus på holdninger hos arbeidsgivere og enkeltpersoner. I tillegg ønsker vi å hjelpe næringslivet å praktisere likestilling, for eksempel ved å legge til rette for at fedre kan ta ut mer permisjon.

 

Hakket lengre ned bort fra Stortinget (geografisk altså) møtte vi Anna Dåsnes fra Venstre.

Deres viktigste sak? Foreldrepermisjon. Og hvordan vil de jobbe med dette?

Svar: Vi vil øke pappapermisjonen og ha som utgangspunkt at den skal være delt likt mellom mor og far.

Vi vil også jobbe for å skape økt likestilling mellom foreldre.

 

 

 

I neste bod møtte vi Leif Ingholm fra Miljøpartiet de grønne.

Som den første på ferden oppgir han to hovedsaker som svar på spørsmålet om hva som er den viktigste likestillingssaken.

Svar: Lønn og eiendom.

Vi er opptatt av at alle skal involveres og bli sett. For oss er det også viktig med jevn kjønnsbalanse, og at alle kjønn representeres, for eksempel i offentlige sammenhenger.

I tillegg vil vi jobbe for at alle skal ha like rettigheter, og at disse rettighetene er reelle.

 

I den nest siste boden står Siri Fossheim fra Arbeiderpartiet. Hun går av med seieren for mest kontante svar i denne runden.

Hva mener Ap at er den viktigste likestillingssaken i Norge i dag?

Svar: Kontantstøtten.

Hvordan vil dere jobbe med denne saken?

Vi vil fremme forslag om å avvikle kontantstøtten.

 

 

Som siste parti i rekken av boder, møter vi Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet.

Som svar på første spørsmål svarer han «Lik lønn for likt arbeid» noe som gir denne saken øverste prioritet av hele tre partier. Hvordan vil Frp jobbe for denne saken?

Vi er opptatt av å se folk som enkeltindivider. Vi mener at ansvaret for likelønn ligger hos arbeidslivet.

For å bedre kvinners rettigheter i arbeidslivet ønsker vi blant annet å tillate privatisering i omsorgssektoren.

 

 

Med det var bod-vandringen over. Vi håper du nå er litt klokere og føler deg litt mer komfortabel med valget ditt!

Parti Viktigste likestillingssak
SV Lik lønn for likt arbeid
Høyre Fedrekvoten
Senterpartiet Lik lønn for likt arbeid
Rødt Vold mot kvinner
Kristelig folkeparti Å gi kvinner følelsen av å være like mye verdt
Venstre Foreldrepermisjon
Miljøpartiet de grønne Lønn og eiendom
Arbeiderpartiet Kontantstøtten
Fremskrittspartiet Lik lønn for likt arbeid

 

JURK bemerker at de intervjuede ikke har lest over den endelige teksten og derfor ikke har hatt mulighet til å komme med ytterligere innspill eller korreksjoner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *